Deklaracja dostępności

30 mar 2021

Deklaracja dostępności została przygotowana na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  2. Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Sokólski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych instytucji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Sokólskiego Ośrodka Kultury dostępnych pod adresami: https://sokolskiosrodekkultury.pl/, https://kinosokolka.pl/, https://muzeumziemisokolskiej.pl/, https://wkkstarakamionka.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 09.10.2020 r.
Data ostatniej kluczowej aktualizacji: 26.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
Nie wszystkie dokumenty PDF opublikowane posiadają wersję przystosowanej dla osób niewidomych.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
Wersję kontrastową.
Możliwość zmiany rozmiaru tekstu, skalę szerokości.
Wyróżnienie odnośników i tytułów, czytelny tekst

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r.
Na stronach i podstronach https://sokolskiosrodekkultury.pl/, https://kinosokolka.pl/, https://muzeumziemisokolskiej.pl/, https://wkkstarakamionka.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
– koordynator do spraw dostępności w Sokólskim Ośrodku Kultury:
Agnieszka Kozakiewicz tel. 85 711 24 35 wew. 23,
E-mail: agnieszka.kozakiewicz@sokolskiosrodekkultury.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kozakiewicz. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna
Budynki Sokólskiego Ośrodka Kultury mieszczące się przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce i Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce nie oferują specjalnych udogodnień związanych z niepełnosprawnością ruchową.

Adres: Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce, ul. Grodzieńśka 1.
Instytucja dysponuje łącznie 5 budynkami o różnym stopniu przystosowania do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek przy ul. Grodzieńskiej 1
Usytuowany jest w samym centrum Sokółki i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej – linią nr 1 lub nr 2. Obok budynku znajduje się bezpłatny parking z wydzielonym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody i brak jest podjazdu. Osobne wejście jest do sali konferencyjnej „Lira”, do której z tyłu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości dotarcia na pietra budynku dla osób z niepełnosprawnością tj. wózek inwalidzki. Toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępna jest na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego.

Budynek Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. Piłsudskiego 2
Usytuowany jest w samym centrum Sokółki . Bezpośrednio obok budynku brak jest parkingu. W głównym wejściu jest różnica wysokości utrudniająca wjazd wóżkiem a wewnatrz budynku są schody stanowiące barierę dla osób z trudnością poruszania się. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów jest w osobnym pomieszczeniu i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Kina „Sokół” Plac Kościuszki 24
Usytuowany jest w samym centrum Sokółki i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej – linią nr 1 lub nr 2. Obok budynku znajduje się bezpłatny parking z wydzielonym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody, jest także winda zewnętrza. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Cała powierzchnia budynku kina jest dostosowana dla poruszania się na wózku inwalidzkim. Toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępna jest na lewo od wejścia głównego.
Budynek Kamienica Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1
Usytuowany jest w samym centrum Sokółki i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej – linią nr 1 lub nr 2. Obok budynku znajduje się bezpłatny parking z wydzielonym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz winda zewnętrzna. Wewnątrz budynku pokonanie schodów jest możliwe dzięki schodołazowi gąsienicowemu. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów znajduje się na każdym pietrze i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce
Obok budynku znajduje się bezpłatny parking. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody i brak jest podjazdu. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DO POBRANIA:
1. Raport o stanie zapewniania dostępności.

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skip to content